Kategorie
biuro rachunkowe online

Przychód, a dochód – jakie są między nimi różnice?

Każdy, kto z tytułu jakiejkolwiek pracy uzyskuje dochody, z pewnością spotkał się niejednokrotnie z pojęciem przychodu i dochodu. Nawet doświadczeni przedsiębiorcy miewają czasami problem, by wskazać różnice pomiędzy tymi dwoma terminami. Czym jest przychód, co to jest dochód i jaka jest różnica pomiędzy przychodem, a dochodem?

Czym jest przychód?

Przychód, mówiąc najprościej, to cała uzyskana kwota pieniędzy. Suma przychodu nie określa sytuacji materialnej, gdyż kwota przychodu, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązuje do zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskuje się w ramach pracy zawodowej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy z nieruchomości. Do przychodów zalicza się także kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów bądź usług, jednak kwotę tę pomniejsza się o należny podatek VAT. Na podstawie przychodu obliczyć można należny podatek, ale nie można określić rzeczywistej sytuacji ekonomicznej firmy czy osoby fizycznej.

Warto podkreślić, że przychód to nie tylko forma pieniężna. Równie dobrze przychodem może być element o charakterze trwałym. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przychód niezależnie od swojej formy wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli mówimy o przychodzie od osób fizycznych, należy do niego nie tylko regularnie wpływająca na konto wypłata, ale także np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przychód może także nie mieć żadnego związku z pracą zawodową, ani z prowadzoną działalnością. Do przychodu zalicza się także wypłatę z funduszu emerytalnego po śmierci małżonka czy alimenty.

Co to jest dochód?

Wiesz już, czym jest przychód. Czym jest zatem dochód? Dochód to, mówiąc inaczej, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Łatwo się domyślić, że aby móc mówić o dochodzie, przychód musi być wyższy niż koszty jego uzyskania. W przeciwnym razie dochód będzie zerowy bądź nawet ujemny.

Dochody dzieli się na dochody netto i dochody brutto.

Dochody brutto to nadwyżka przychodów nad sumą kosztów ich uzyskania przed opodatkowaniem. Dochód netto natomiast jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Jeśli chcesz ocenić sytuację finansową firmy czy osoby fizycznej, pod uwagę weź właśnie dochód, który jest rzeczywistą informacją o zyskach i poniesionych stratach. Mówiąc prościej, dochód informuje nas, ile środków rzeczywiście zyskaliśmy już po odliczeniu wszystkich strat, a więc, mówiąc potocznie, „na rękę”.

Czym się różni przychód od dochodu?

Wiesz już, czym jest przychód i czym jest dochód. Jaka jest więc pomiędzy nimi różnica? Tym, co najbardziej interesuje osobę fizyczną jest dochód, czyli kwota należna „na rękę”, a więc to, co faktycznie dostanie. Przychód natomiast jest kwotą brutto, która zostanie pomniejszona o kwotę podatku czy poniesione koszty.

Kluczowe do zrozumienia różnicy pomiędzy dochodem, a przychodem jest rozumienia pojęć „zysk” i strata”. Zysk jest tym, co faktycznie otrzymujemy, czyli dochodem. Określając dochód, możemy określić faktyczną sytuację materialną, czego nie możemy zrobić, określając przychód i poniesione koszty. Aby obliczyć rzeczywisty dochód, należy od kwoty przychodu odjąć koszty jego uzyskania. Kwota, jaką utrzymujemy jest albo zyskiem, albo stratą, która następnie zostaje opodatkowana.

Dochód, przychód, a koszty

Jeżeli bierzemy pod uwagę osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zasady określenia przychodu i dochodu są oczywiste. Podatnik jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego i zaliczki z tytułu podatku za pośrednictwem pracodawcy. To dlatego raz w roku każda osoba zatrudniona na umowę o pracę otrzymuje PIT, który musi rozliczyć w odpowiednim terminie. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorców. Oni muszą samodzielnie obliczać dochód, przychód i należne zaliczki.

Koszty uzyskania przychodu to wszelkie wydatki, które pozwalają na osiągnięcie przychodu. Możemy do nich zaliczyć np. koszty towaru, biura czy reklamy. Według polskiego prawa, kosztami uzyskania przychodu określa się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztem przychodu jest także wydatek związany z prowadzoną działalnością. Muszą to być jednak wydatki, które nie mają cech osobistych.

Wiele przedsiębiorców stara się tak układać swoje przychody i koszty, by wykazać jak najniższy dochód przed Urzędem Skarbowym. Celem takiego działania jest jak najniższy podatek dochodowy. Jeżeli zyski firmy są przeznaczane na jej dalszy rozwój, takie działanie pośrednio może mieć sens, jednak w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli przedsiębiorca często wykazuje straty, rentowność jego firmy będzie oceniana bardzo nisko. To sprawi, że o wiele trudniej będzie takiemu przedsiębiorcy uzyskać kredyt.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy?

Przychód, a dochód – podsumowanie

Wiesz już, na czym polega różnica między przychodem, a dochodem. Może się to wydawać skomplikowane, jednak w gruncie rzeczy nie jest to takie trudne. Warto wiedzieć, że pojęcia przychodu i dochodu nie są synonimami, nie powinno się ich stosować zamiennie, gdyż mają zupełnie odmienne znaczenie.

Warto wspomnieć także o kwestii rozliczania podatku PIT. Według polskiego prawa, podatek płaci się od dochodów uzyskanych z różnych źródeł. Aby obliczyć należny podatek, od dochodu brutto należy odjąć stawkę procentową podatku. Otrzymamy w ten sposób kwotę należnego podatku, a co za tym idzie, będziemy mogli obliczyć rzeczywisty dochód i określić sytuację materialną. Jest to o wiele łatwiejsze w przypadku osoby fizycznej, która swoje przychody uzyskuje na podstawie umowy o pracę. Nieco trudniej jest w przypadku przedsiębiorców, gdy pod uwagę bierzemy również koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku zdecydowanie najlepiej jest skorzystać z usług biura rachunkowego, by uchronić się od popełnienia błędu, który może słono kosztować.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *